Lidmaatschap

Contributie met ingang van juli 2024

FC Binnenmaas kent de volgende vormen van lidmaatschap:

Categorie – seizoen 2024/2025Bedrag
Senioren€ 230
Junioren <19 t/m <13 (geboren in 2006 t/m 2012)€ 180
Pupillen <12 t/m <8 (geboren in 2013 t/m 2017)€ 160
Mini-pupillen <7 (geboren 2018 of later)Gratis!
  
7 tegen 7€ 150
Trainende leden€ 150
Rustende leden€ 60
Donateurs€ 30

*Bij aanmelding is € 15,- inschrijvingskosten verschuldigd.

Lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar. Na aanmelding ben je dus lid van FC Binnenmaas gedurende het hele, dan wel het verdere verenigingsjaar. Minimum leeftijd voor het lidmaatschap is 5 jaar. Tussentijds opzeggen is mogelijk, met dien verstande, dat de contributieverplichting tot het einde van het verenigingsjaar gehandhaafd blijft. Het lidmaatschap wordt, tenzij er uiterlijk 4 (vier) weken voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk bij de secretaris wordt opgezegd, automatisch aan het einde van het verenigingsjaar verlengd.

Aanmelden
Aanmelden om lid te worden kan door het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodra deze informatie binnen is, ontvang je van de secretaris een ontvangstbevestiging. Hierna zal (de betreffende) coördinator contact opnemen om verdere informatie te verstrekken.

Wijzigingen
Leden kunnen wijzigingen, zoals bijvoorbeeld een verhuizing, doorgeven via het wijzigingsformulier op deze site.

Opzeggen
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd bij de secretaris, via de post of door het afmeldingsformulier op deze site in te vullen. Zie voor de voorwaarden ook onder “lidmaatschap” op deze pagina en klik hier voor het REGLEMENT.

Contributie
Het bestuur van F.C. Binnenmaas heeft besloten om vanaf het seizoen 2019-2020 voor de inning van de contributie een samenwerking aan te gaan met NIKKI. NIKKI verzorgt vanaf dat moment de inning van de contributie voor onze vereniging. 

Concreet betekent dit dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse betalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink openomen. Bij de inning van contributie per maand worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij inning per jaar worden er geen administratiekosten in rekening gebracht. U ontvangt in september de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de contributie van het lopende seizoen die verdeeld wordt over 8 maanden. In april van het lopende seizoen volgt dan de laatste e-mail m.b.t. de contributie van het betreffende seizoen. Alle e-mails bevatten een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken. Mocht u de contributie in één keer willen betalen, dan verzoeken we u dit aan de medewerkers van NIKKI te melden door middel van een e-mail met daarin uw gegevens. U heeft dan 10 dagen de tijd om de volledige contributie in één keer, en zonder administratiekosten, te voldoen. Wanneer u in september geen e-mail heeft ontvangen, zijn uw contactgegevens die bekend zijn bij de vereniging op dat moment mogelijk niet up-to-date. Stuur in dat geval een e-mail met uw juiste gegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) naar fcbinnenmaas@nikki.nl. Laat in uw e-mail a.u.b. altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportverenigingen de contributie int.

Administratiekosten termijnbetalingen
Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per jaar, deze worden opgeteld bij de contributie wanneer u gespreid betaalt.

Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, lees dan de veel gestelde vragen (FAQ’s) op de website: www.nikki.nl. Wordt hier uw vraag niet beantwoord, dan kunt u per e-mail al uw vragen aan hen stellen.

Let op!
Met het bestuur zijn een aantal vast afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail.
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
  4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een spelersblokkade op te leggen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; de contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

De vereniging behoudt zich het recht voor om een vordering uit handen te geven aan bijvoorbeeld een incassobureau. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van het in gebreke blijvende lid.

Boetes
FC Binnenmaas berekent alle boetes, die door de KNVB aan leden worden opgelegd, door. De desbetreffende leden krijgen hiervoor een factuur van Contributiezaken. Voor het betalen daarvan gelden dezelfde condities als vermeld onder ‘Contributie’.

Waarden en Normen (Plezier en Respect)
Naast de verplichting tot het naleven van de algemeen geldende regels van de vereniging, zoals bijvoorbeeld de statuten, verplicht het lidmaatschap van FC Binnenmaas tot het naleven van de vastgestelde statuten en regels op het gebied van waarden en normen (plezier en respect). Deze regels vind je elders op deze site onder statuten en reglementen.