Voorzitter

Belangrijkste taken:

 • Geeft in algemene zin leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven.
 • Is voorzitter van bestuurs- en ledenvergaderingen.
 • Vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

 

Secretaris

Belangrijkste taken:

 • Is verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande correspondentie en beheert het archief.
 • Zorgt voor het bijeenroepen van bestuurs- en ledenvergaderingen.
 • Zorgt voor bekendmaking van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen, alsmede van alle direct voor de leden van toepassing zijnde besluiten.
 • Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en houdt daarvoor een toegankelijke lijst bij, waaruit ook blijkt wie leden van verdienste en ereleden zijn.

Voor de ledenadministratie wordt de secretaris ondersteund door Ben van der Bom. Klik hier voor aanmelden, afmelden en wijzigen van gegevens.

Penningmeester

Belangrijkste taken:

 • Beheert de gelden van de vereniging.
 • Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en voor de door het bestuur en de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgaven.
 • Zorgt voor een adequate en inzichtelijke boekhouding.

  De verantwoordelijkheid voor Contributiezaken ligt bij de penningmeester, maar wordt uitgevoerd door Marina Lagerwerf. E-mailadres Contributiezaken is: contributie@fcbinnenmaas.nl