Voorzitter

Belangrijkste taken:

  • Geeft in algemene zin leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven.
  • Is voorzitter van bestuurs- en ledenvergaderingen.
  • Vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

 

Secretaris

Belangrijkste taken:

  • Is verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande correspondentie en beheert het archief.
  • Zorgt voor het bijeenroepen van bestuurs- en ledenvergaderingen.
  • Zorgt voor bekendmaking van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen, alsmede van alle direct voor de leden van toepassing zijnde besluiten.
  • Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en houdt daarvoor een toegankelijke lijst bij, waaruit ook blijkt wie leden van verdienste en ereleden zijn.

Penningmeester

Belangrijkste taken:

  • Beheert de gelden van de vereniging.
  • Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en voor de door het bestuur en de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgaven.
  • Zorgt voor een adequate en inzichtelijke boekhouding.De verantwoordelijkheid voor Contributiezaken ligt bij de penningmeester, maar wordt uitgevoerd door Nikki (zie Lidmaatschap)