Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op vrijdag 27 November 2020.

In verband met de huidige corona maatregelen kunnen leden zich tot donderdagavond 26 november 20.00 aanmelden bij de secretaris (Ben van der Bom).

info@fcbinnenmaas.nl  of  06-52 455185

Inloop om 19.30 uur. Om 20.00 uur start de vergadering.

De agenda is als volgt (Ook hier te downloaden):

Agenda algemene ledenvergadering “FC Binnenmaas”

Datum:           vrijdag 27 november 2020
Tijd:                 20.00 uur (inloop 19.30 uur)

1: Opening

2: Ingekomen stukken en mededelingen

3: Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 1 november 2019

4: Jaarverslag van het bestuur

5: Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar

6: Verslag van de kascommissie

7: Vaststelling van de begroting

8: Vaststelling van de contributies

9: Verkiezing bestuursleden*

aftredend en herkiesbaar:           Arjon v.d. Giesen (voorzitter)
aftredend en niet herkiesbaar:    Martijn v.d. Graaf (facilitaire zaken)
verkiesbaar:                                 Perry Elenbaas (algemene en facilitaire zaken)

10: Verkiezing kascommissie

11: Loting uitkering obligaties

12: Voordracht “leden van verdienste”

13: Duurzaamheid: beslissing realisatie LED verlichting en zonnepanelen

14: Rondvraag

15: Sluiting

* Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door ten minste drie stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat.