Het televisieprogramma ZEMBLA, zond woensdag 15 februari een vervolg op de uitzending van 5 oktober jl. uit met de titel:  ‘Gevaarlijk spel, het vervolg’. In de uitzending is een onderzoek gepresenteerd van de VU. Hierin werden onder andere voorlopige resultaten getoond van proefjes met zebravisjes. In de bijlage is de reactie van het RIVM op de uitzending toegevoegd.

Standpunt RIVM

Het RIVM blijft achter het gestelde standpunt van december 2016 staan, namelijk dat het spelen op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is om op te spelen.

Het RIVM geeft de volgende aanvulling op de uitzending van Zembla:

“Het RIVM heeft onderzocht in welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters met die stoffen in contact komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdier-studies gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten voor de mens. In vergelijking met die kwantitatieve zoogdierstudies geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens.”

Standpunt Gemeente Binnenmaas

De GGD, GHOR, KNVB de VSG en DJG staan achter het standpunt van het RIVM. Namelijk dat het veilig is om te spelen op kunstgras met rubbergranulaat. Gemeente Binnenmaas sluit zich bij dit standpunt aan en volgt de adviezen van het RIVM op.

Resultaten Amerikaans onderzoek

Inmiddels is het rapport (“Investigation of reported cancer among soccer players in Washington State”) van het Amerikaanse onderzoek bekend. De  resultaten van dit rapport leiden niet tot aanpassing van de conclusie van het RIVM rapport.

Het rapport is te downloaden via de volgende website: http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/EnvironmentalHealth/syntheticTurf

Meer informatie

Meer informatie met betrekking tot rubbergranulaat kunt u vinden op de onderstaande websites.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat/Actueel
http://sportengemeenten.nl/dossiers/kunstgras-en-gezondheid/
http://www.knvb.nl/assist/accommodatie/kunstgras/dossier-rubbergranulaat-kunstgras
http://www.ggdghor.nl/nieuws/2017/02/16/ggd-advies-blijft-dat-sport-op-velden-met-rubbergranulaat-veilig-en-verantwoord/