De technische commissie maakt het beleid op voetbaltechnisch gebied voor de gehele vereniging. De technische commissie legt verantwoording af aan het bestuur. De technische commissie voert het beleid uit, stelt regels op en communiceert en coördineert binnen de vereniging de voetbaltechnische zaken en neemt initiatief om deze te verbeteren en te optimaliseren.

TC-JEUGD EN TC-SENIOREN

Binnen de TC is er voor iedere leeftijdscategorie een coördinator aangesteld. Hij/zij is altijd aanspreekbaar voor vragen en opmerkingen. Daarnaast is er een Technisch Jeugdcoördinator (TJC) die verantwoordelijk is voor de algehele coördinatie van de jeugdafdeling.

BELEID
Door de technische commissie is voor de jeugd het beleid voor de indeling van de teams opgesteld en het beleid voor de speelwijze van de jeugd opgesteld.

Technische beleidsplannen

Ook voor de senioren is een beleidsplan opgesteld. Met het oog op de middellange termijn is het ook noodzakelijk het beleid jaarlijks te toetsen en aan het eind van ieder seizoen te evalueren met behulp van een sterkte/zwakte analyse. De technische commissie zal hier zorg voor dragen en deze aan het bestuur rapporteren.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN
De technische commissie heeft handelingsvrijheid binnen het gestelde in het beleidsplan. De technische commissie houdt het bestuur van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte en rapporteert in de maandelijkse vergadering. Te nemen beslissingen ten aanzien van personen en/of goederen zullen worden voorgelegd aan het bestuur. De technische commissie is volledig verantwoordelijk en bevoegd voor het indelen van de teams en het begeleiden, sturen, opleiden en ondersteunen van het gehele technische kader, conform het opgestelde beleid.

Vergaderingen technische commissie: Periodiek (4-6 wekelijks) wordt door de T.C. tenminste één separate vergadering gehouden. Twee keer per jaar, of wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, wordt er een gezamenlijke vergadering gearrangeerd, waarbij trainers en/of leiders aanwezig zullen zijn. Voorts zullen vergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter of een der leden dit wenselijk achten.

INTERNE SCOUTING
Binnen de technische commissie wordt er intern gescout in samenwerking met de trainers. Tevens wordt er 2 keer per jaar een beoordeling (https://www.fcbinnenmaas.nl/jeugdzaken/) opgemaakt van alle spelers en speelsters van de jeugdafdeling FC Binnenmaas. Doelstelling van interne scouting is het in beeld brengen van de kwaliteiten (in de meest ruime zin van het woord) van pupillen en junioren. Interne scouting wordt gecoördineerd door de technische commissie in overleg met de technisch jeugd coördinator.

VOG VERKLARING
De trainers en leiders van FC Binnenmaas zijn verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag verklaring te hebben. Dit is een verplichting vanuit de KNVB en vanuit de club. Deze verklaring is kosteloos aan te vragen. Indien er geen verklaring omtrent goed gedrag kan worden overlegd is het ook niet toegestaan om een van de genoemde functies binnen FC Binnenmaas uit te voeren.

INDELING
Aan de hand van de 2 beoordelingen die voor elke speler/speelster van FC Binnenmaas wordt gemaakt vindt er een eerste grove indeling plaats door de TJC. De TJC bespreekt deze grove indeling met de TC van de diverse leeftijdscategorieën. Hier uit voort komt de voorlopige indeling. Deze indeling wordt besproken met de trainers die het komende seizoen betrokken zijn bij de leeftijdscategorie. Na goedkeuring wordt deze voorlopige indeling gepresenteerd op de site van FC Binnenmaas. Met deze voorlopige indeling wordt het nieuwe seizoen gestart in de bekerronde. Na de bekerronde volgt er een beoordeling en een evaluatie met de trainers. Mochten hier noodzakelijke wisselingen van spelers/speelsters uit voortkomen dan worden deze uitgevoerd. Na de bekerronde en de eventuele verschuivingen is de indeling gereed.

VRAGEN
Heb je vragen aan de technische commissie of wil je een afspraak stuur dan een mail naar: technischezaken@fcbinnenmaas.nl

TRAINERS EN TEAMLEIDERS
Voor trainers en teamleiders is informatie beschikbaar op de volgende documenten:
Jeugdzaken – Voetbalvereniging FC Binnenmaas (https://www.fcbinnenmaas.nl/jeugdzaken/)
Technische beleidsplannen – Voetbalvereniging FC Binnenmaas (https://www.fcbinnenmaas.nl/technische-beleidsplannen/)

LEDEN
De leden van de technische commissie 2016-2017 treft u hieronder aan:

Voorzitter: Gerard Leggedoor
Technisch jeugd coördinator: John Bodmann
Coördinator A en B jeugd: Ed Jongkoen, Arno de Jong
Coördinator C jeugd: Xander Peek
Coördinator D jeugd: Ben vd Bom
Coördinatoren E en F jeugd: Patrick van Gils en John Bodmann
Coördinator F 4,F5 en Mini F: Sharon Buurman
Coördinator meiden: Walter Speelman
Senioren selectie: Nico de Graaf
Senioren Overige: Cor Westdijk